Dzisiaj jest środa, 22 września 2021 roku
Imieniny:

zaloguj ...

Zaloguj  zaloguj

Elektryk

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

MIELCAREK ELEKTRYK
PORADY PDF Drukuj Email

 

Poniżej zamieściliśmy kilka porad dotyczących instalacji elektrycznych.

Co jest podstawą wydania warunków technicznych dla przyłącza energetycznego?
Podstawą wydania warunków są następujące dane: rodzaj obiektu; moc zainstalowana (w tym oświetlenie i odbiorniki jednofazowe, odbiorniki trójfazowe, ogrzewanie pomieszczeń) w kW; dane o odbiornikach (moc największego silnika, moc największego odbiornika) w kW; odbiorniki powodujące odkształcenie napięcia - urządzenia tyrystorowe, spawarki, lampy wyładowcze, komputery; przewidywane roczne zużycie energii; czy pobór jest sezonowy czy całoroczny; określenie wymagań odbiorcy.

Kto jest właścicielem licznika?
Licznik jest własnością zakładu energetycznego. Montowany jest przez zakład energetyczny po uprzednim odbiorze technicznym wykonanej instalacji elektrycznej. Licznik powinien mieć tak zwaną plombę legalizacyjną, założoną przez Główny Urząd Miar, która gwarantuje jakość urządzenia. Oprócz tego, jest jeszcze plombowany przez zakład energetyczny, by ograniczyć możliwość dokonania jakichkolwiek przełączeń przez użytkownika (na przykład pobór energii z pominięciem licznika).

Jak długo ważne są warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej?
Warunki te są ważne przez dwa lata od daty wystawienia.

Podłączenie prądu do domu
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie. Jest ono możliwe, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia energii elektrycznej, a podmiot ubiegający się
o przyłączenie spełnił wymagane warunki.

Warunki techniczne dostarczenia energii elektrycznej określa zakład energetyczny.
Do niego należy się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia domu do sieci.
Dokumenty niezbędne do wydania warunków przyłączenia
 - wypełniony wniosek WTP (warunki techniczne przyłączenia),
- dokument potwierdzający prawo do korzystania z obiektu budowlanego,
- plan zabudowy na mapie określający usytuowanie obiektu względem istniejących sieci elektroenergetycznych oraz istniejących obiektów,
- dowód dokonania przedpłaty na poczet przyłącza (opłata jest zgodna z obowiązującą taryfą zakładu energetycznego).
 
We wniosku należy podać:
- dane adresowe obiektu, do którego ma zostać wykonane przyłącze,
- rodzaj obiektu,
- rodzaj przyłącza,
- zapotrzebowanie na moc,
- charakterystykę instalacji (np. napięcie znamionowe, sposób zasilania, minimalna moc potrzebna do zapewnienia bezpieczeństwa),
- do jakich celów potrzebny jest prąd (zasilenie placu budowy czy wybudowanego już budynku),
- termin rozpoczęcia dostaw energii.
 
Jeżeli chcemy, aby prąd podłączony został nie tylko na budowę, lecz także do przyszłego domu, we wniosku należy zaznaczyć, że ubiegamy się o zasilanie zarówno na placu budowy, jak i zasilanie budynku. Jest to istotne, ponieważ zakład energetyczny wydaje pozwolenie tylko na konkretny cel. Jeżeli wystąpimy wyłącznie na zasilanie budowy, później całą procedurę o przyłączenie budynku do sieci będzie trzeba powtórzyć.
 
Jak określić moc przyłączeniową?
Aby określić moc przyłączeniową należy zestawić wszystkie istniejące i planowane do zamontowania odbiorniki. Suma pobieranej przez nie mocy to moc zainstalowana i jest ona większa od mocy przyłączeniowej. Ilość działających jednocześnie urządzeń określa współczynnik jednoczesności. Jest on mniejszy od jedności, a w domach jednorodzinnych przyjmuje się, że wynosi on 0,5 - 0,6.
Moc przyłączeniowa średniej wielkości domu jednorodzinnego wynosi ok. 10 kW. Jeżeli w kuchni planuje się używanie kuchni elektrycznej, moc przyłączeniową należy zwiększyć.
  
Przed przyłączeniem
Zakład energetyczny ma 14 dni od daty złożenia wniosku na wydanie warunków technicznych przyłącza. Po otrzymaniu warunków, należy podpisać umowę przyłączeniową i wnieść opłatę za przyłączenie do sieci. Kwota ta jest różna dla różnych zakładów energetycznych oraz jest uzależniona od mocy przyłączeniowej.
  
Rodzaj przyłącza określa zakład energetyczny.
Dostarczenie energii może odbywać się z sieci napowietrznej lub za pomocą przyłącza kablowego. Jeżeli konieczne będzie wykonanie przyłącza kablowego, musi je zaprojektować uprawniony inżynier elektryk. W tym celu należy przygotować następujące dokumenty:
- wniosek o wydanie warunków technicznych,
- podkład geodezyjny do projektowania,
- plan zagospodarowania działki.
  
Przyłącze musi zostać wrysowane w mapę geodezyjną działki z zaznaczonymi wszystkim instalacjami. Prawidłowo wykonany wyrys zostaje zaopiniowany przez Zakład Uzgodnień Dokumentacji (ZUD). Z przygotowaną dokumentacją inwestor w urzędzie architektury ubiega się o pozwolenie na budowę przyłącza kablowego. Dopiero po wydaniu pozwolenia można przystąpić do realizacji inwestycji. Po zakończeniu prac inwestor otrzymuje protokół odbioru obiektu energetycznego.

Inwentaryzacja przyłącza powykonawczego
Po wykonaniu przyłącza następuje inwentaryzacja powykonawcza. Polega ona na naniesieniu na mapę przebiegu wykonanej instalacji. Musi to zrobić uprawniony geodeta. Gotowy dokument otrzymuje zakład energetyczny, na podstawie którego wydawany jest protokół odbioru energetycznego. Otrzymany dokument uprawnia do rozpoczęcia prac elektrycznych. Po zakończonych pracach instalacyjnych należy podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej.
 
Umowa sprzedaży energii elektrycznej określa:
- strony zawierające umowę,
- usytuowanie obiektu, do którego dostarczony będzie prąd,
- wartość mocy umownej,
- sposób obliczania należności za energię oraz terminy i sposób zapłaty,
- standardy jakościowe obsługi odbiorców,
- obowiązki i przywileje odbiorcy,
- termin ważności,
- warunki zmiany i wypowiedzenia umowy.
 
Montaż licznika
Złożona umowa w zakładzie energetycznym jest zgłoszeniem zakończenia prac instalacyjnych. Wówczas możliwe jest zamontowanie licznika energii elektrycznej. Do składanej umowy należy dołączyć następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokół odbioru obiektu energetycznego,
- dowód opłaty przyłączeniowej,
- protokoły pomiarów instalacji elektrycznej,
- warunki techniczne przyłącza.

Po sprawdzenia zgodności wykonania instalacji ze złożonymi dokumentami, montowany jest licznik. Od tego momentu nieruchomość podłączona jest do sieci i można korzystać z prądu.
 
Jaką wybrać taryfę?
Przed zamontowaniem licznika, w momencie podpisania umowy o dostarczenie energii elektrycznej należy wybrać taryfę, zgodnie z którą będzie obliczany kosz zużycia energii elektrycznej. Do wyboru jest taryfa jednodniowa (G11) i taryfę dwustrefowa (G12).
Należności w taryfie G11 naliczane są przez całą dobę za taką samą stawkę za 1 kWh. W taryfie G12 stawka za 1 kWh nie jest stała i zależy od pory dnia.
  
 
Strefy czasowe taryfy G12
 

strefa dzienna

strefa nocna

6.00-13.00
15.00-22.00

13.00-15.00
22.00-6.00

 

 
Osoby wykonujące instalacje elektryczne, przyłącza do sieci elektroenergetycznej powinny posiadać uprawnienia. Aby je udokumentować potrzebne są następujące dokumenty:
- ksero uprawnień budowlanych,
- wpis do rejestru prowadzenia działalności gospodarczej,
- uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).
 
 


Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości